Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Historieverket i bokform
En historisk beretning samlet i ett bind som blir historieverkets ryggrad. I tillegg planlegges  et Kragerø-leksikon. Disposisjonen nedenfor gir en oversikt over innholdet i et slikt bokverk.
Bind 1. Kronologisk inndeling

Geologisk historie. Landskapet formes
Inntil 10 sider.

Første bosetting. Middelalder. Tiden fram til 1666.
Inntil 40 sider.
Det er viktig å presisere at omtalen av denne perioden skal fokusere på vårt distrikt. Funn av rester etter boplasser, ferdselsveier og annen menneskelig virksomhet i Kragerø-distriket vil være viktig kildemateriale. Arkeologiske undersøkelser kan være ønskelig.

Perioden 1666 til 1916.
Ca 200 sider.
Viktige temaer.  
Temalisten nedenfor er ikke fullstendig. Videre griper temaene i hverandre og behøver derfor ikke nødvendigvis å behandles særskilt:
Kystbefolkning: Levevilkår i skjærgården. Fiske. Jordbruk mellom svabergene.
Jord- og skogbruk. Levevilkår i landområdene innenfor kyststripen.
Tømmereksport.
Vassdrag og innsjøer.
Iseksport.
Skipsfart. Redere. Sjøfolk. Skipsbygging.
Fyrvesen. Loser.
Gruver. Stein som handelsvare.
Industrireising.
Byetablering og byutvikling.
Levevilkår i byen. Sosiale forhold.
Forholdet mellom toneangivende overklasse, bønder, fiskere, arbeidere og fattigfolk.
Særtrekk i lokale dialekter.
Handel og bankvesen
Kommunikasjoner. Kysttrafikk. Postvesen.
Helsevesen.
Oppvekstvilkår og skolevesen.
Kirke og trossamfunn.
Kulturliv og underholdning.
Foreningsliv og legater.
Presse.
Kommunal administrasjon. Embetsvesen.
Politi og rettsvesen. Kriminalitet.
Brann og andre tragiske hendelser.
Tilflytting, fraflytting, utvandring.
Kongelige besøk.
Internasjonale forhold. Kriger.
Etc.

Perioden 1916 til 1940
Ca 130 sider.
Temaer: Temalisten ovenfor blir veiledende også for denne perioden. I tillegg inkluderes følgende tema:
Kommunestruktur. Folkevalgte.
Kommunikasjoner som ovenfor, med tillegg: Jernbane, bil, fly.
Kunstnerliv.
Folkeforlystelser, festivaler, musikkliv, underholdning.
Idrett, regatta.
Begynnende turisme. Sommergjester.

Perioden 1940 til 1960
Ca 200 sider.
Tema: Tema som er nevnt ovenfor blir veiledende også for denne perioden.
Krigen 1940-45 og hvordan denne påvirket årene etterpå vil bli en viktig del av historiebildet i denne perioden.

Perioden etter 1960
Ca 220 sider.
Tema: Tema som nevnt ovenfor, men med tillegg av:
Ny kommunestruktur. Sammenslåingen av Skåtøy, Sannidal og Kragerø  kommuner.
Turisme. Sommergjester og hyttebygging.
Internasjonalt mangfold. Innvandring.

Hva vil framtiden bringe? Noen visjoner.
Ca. 10 sider.
Bind 2. Kragerø-leksikon.

Oppslagsverket.
Dette blir et tredje bind i serien og formes som et oppslagsverk for hele distriktet. Rent faktastoff plasseres i dette bindet. Det sparer plass i de to hovedbindene, men først og fremst er leksikonet ment å være et oppslagsverk der informasjon kan hentes på en lett, oversiktlig måte i form av oppslagsord med forklaringer og illustrasjoner. Oppslagsordene blir gårds- og stedsnavn, veinavn, virksomheter, lag og foreninger, institusjoner og spesielle hendelser.

Stedsnavn.
Stedsnavn vil naturlig nok utgjøre en vesentlig del av oppslagsordene i leksikonbindet. Det er allerede gjort mye arbeide med innsamling av stedsnavn, bl.a. på Skåtøy. Redaksjonen vil anbefale en komité bestående av f.eks. to personer fra hver av følgende områder i kommunen til å gjøre mye av dette arbeidet:
Levangsheia
Kjølebrønn
Kil/Sannidal
Helle
Øyene
Byen
Et samarbeide med de to historielagene i distriktet vil her være naturlig.

Atlas
Leksikonet tenkes også å inneholde en atlasdel med tematiske kart over distriktet og deler av distriktet:
Historiske kart som viser gamle ferdselsveier og oversikt over funn etter tidlig menneskelig virksomhet.
Kart som viser tidligere gruvedrift, isbruk og annen industriell virksomhet.
Kart som gir oversikt over steder for skipsbygging og annen skipsfartrelatert informasjon.
Kart som viser jordbruksområder, skogbruksområder m.m.
Kart som viser bosettingsmønster, turistvirksomhet, industri osv. omkring jubileet i 2016.
Etc.

Kronologisk oversikt over kragerødistriktets historiske utvikling.
Med en liste over årstall nevnes hendelser i byen og distriktet i stikkords form etter et slikt mønster:
1666: Kragerø får bystatus.
1960: Kommunene Sannidal, Skåtøy og Kragerø slås sammen.

Statistikk
Her kan det gis en del statistiske tabeller og diagram som gir oversikt over utviklingstrekk i befolkning og mange typer virksomhet.